އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: IUL123-A/123/2024/17ގެ އިޢުލާނުގެ ކެޓެގަރީ 1 ބާޠިލުކުރިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުން!

އިޢުލާނު

އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސެންޓްރަލައިޒްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކާއި ކޯރ ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL123-A/123/2024/17ގެ އިޢުލާނުގެ ކެޓެގަރީ 1 (މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސެންޓްރަލައިޒްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން)ގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭތީ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ އިޢުލާނުގެ ކެޓެގަރީ 1 ބާތިލްކޮށްފައި ވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

14 ރަމަޟާން 1445

24 މާރިޗު   2024

24 މާރިޗު 2024
ހޯދާ