މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ(ޕްރައިމަރީ)

އަސާސީ މުސާރަ: 11564ރ

އިޢުލާންގެ ނަންބަރު: GS69/IU/2024/08

އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް: 21 މާރޗް 2024

 

#

ކޯޑު ނަންބަރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

PRT-001

P

 

2

PRT-002

P

 

3

PRT-003

P

 

4

PRT-004

P

 

 

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7577978 އަށެވެ.

24 މާރިޗު 2024
ހޯދާ