އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: IUL123-A/123/2024/12ގެ އިޢުލާނުގެ ކެޓެގަރީ 1 ބާޠިލުކުރިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުން!

އިޢުލާނު

އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ރެކް މައުންޓް ސާވަރއާއި ސޭން، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އަދި ސްމާޓް ސްކްރީން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL123A/123/2024/12ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާނުގެ ކެޓެގަރީ1 (މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ރެކް މައުންޓް ސާވަރއާއި ސޭން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން) އަށް ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ބީލަންވެރިޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާ ނުވާތީ ކޮމިޝަނުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭތީ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފައި ވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

11 ރަމަޟާން 1445

21 މާރިޗު   2024

21 މާރިޗު 2024
ހޯދާ