ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 5 އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 7) ހދ ނޮޅިވަރަމް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

21 މާރިޗު 2024
ހޯދާ