އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ޢަރަބި) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓްގެ ނަތީޖާ

ނޯޓް: މި މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް މި ވަނީ އިސްލާޙު ކުރެވިފައި.

މިމަދަރުސާގެ ނަމްބަރު 9/IUL)MAI-109/MAI/2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޢަރަބި) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

20 މާރިޗު 2024
ހޯދާ