މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޭދޫ ބަނދަރުސަރަހައްދުގައި މަސްކަނޑާ އަށްޓެއްހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ. (ދެވަނަ ފަހަރު)

އިޢުލާން 

ށ.ފޭދޫ ބަނދަރުސަރަހައްދުގައި މަސްކަނޑާ އަށްޓެއްހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ. (ދެވަނަ ފަހަރު)

        މި އިދާރާއިން ދޭމައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ށ.ފޭދޫ ބަނދަރުސަރަހައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 25 މާރިޗު 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 26 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ މީޓިންރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

19 މާރިޗު 2024
ހޯދާ