މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުން (ތިންވަނަ ފަހަރަށް)

އިޢުލާން

މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުން (ތިންވަނަ ފަހަރަށް)

*ގުދަންއެޅުމަށް 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިންދޫކުރުން.

ބިމުގެ ތަފްސީލް

ބިން ދޫކުރާ އަދަދު

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

ލޮޓްނަމބަރ

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

1

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

2

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

3

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

4

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

5

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

6

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

7

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

8

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

9

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

10

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

11

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

12

ގުދަންއެޅުމަށްދޫކުރާބިން

01

300  އަކަފޫޓް

13

ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑައަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 0.65ލ(ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި)

             ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 މާރިޗު 2024 ވަނަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބިޑްރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ 26 މާރިޗު 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަގުހުށަހަޅާފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ ގޮތް

އަގު/ކުލި

ކުލީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ މަހަކަށް އަކަފޫޓަކަށް 0.65 ލާރި އަށްވުރެ ކުޑަނޫން  އަގެކެވެ.މިބައި ހިސާބުކުރާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއަގަކީ ބެންޗްމާކް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

60

ށ.ފޭދޫގެ ރައްވެއްސެއްނަމަ

15

ށ.ފޭދޫގައި ރައްވެހިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންނަމަ

5

އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ

20

              އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 6540045 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ

ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނުނަމްބަރ.

ވެބްސައިޓް

އީމެއިލް

6540045

www.feydhoo.gov.mv

[email protected]

                  މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19 މާރިޗު 2024
ހޯދާ