ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 3 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

އިޢުލާން

 

މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 3 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް މިތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 25 މާރިޗު 2024ގެ 12:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 މާރިޗު 2024
ހޯދާ