އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: IUL123-A/123/2024/14ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުން!

އިޢުލާނު

އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން.

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL123-A/123/2024/14ގެ އިޢުލާނާ އެކު އެއްހީރާސް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ބިޑު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް ބީލަންވެރިންނަށް ސާފުވެފައި ނެތުމުންނާއި އިސްވެ ބަޔާންކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފައިވާ ބިޑްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ސްޕެސިފިކޭޝަން ރޭންޖަށް ނުފެތޭކަން ފާހަގަވެފައި ވާތީ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށްފައި ވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ރަމަޟާން 1445

17 މާރިޗު   2024

17 މާރިޗު 2024
ހޯދާ