މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން – ފެބްރުއަރީ 2024

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރ އާއި ގުޅިގެން، ޢާއްމުކުރާ މި އިދާރާގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

12 މާރިޗު 2024
ހޯދާ