އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޮމިޝަނަށް އައިޓީ ރިޓެއިނަރޝިޕްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ކޮމިޝަނަށް އައިޓީ ރިޓެއިނަރޝިޕްގެ ޚިދުމަތް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2024 މާރިޗު 26 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00ށް މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލު

ތަން

ތާރީޚާއި ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މ.ފިނިފަރު، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތާރީޚް:21 މާރިޗު 2024، ބުރާސްފަތި

ގަޑި: ހެނދުނު 10:00

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅުވުން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މ.ފިނިފަރު، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތާރީޚް: 26 މާރިޗު 2024، އަންގާރަ

ގަޑި: ހެނދުނު 10:00

 

މި ބީލަމާ ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރު) މި އިޢުލާނާ އެއްހީރާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޓީ.އޯ.އާރުގައި ވާގޮތަށެވެ.

04 ރަމަޟާން 1445

14 މާރިޗު   2024

14 މާރިޗު 2024
ހޯދާ