ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ބޭނުންކޮށް ބައުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ

މި މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައެއް ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، މި ޢިއުލާނާއިއެކު ހީރަސްކުރެވިފައިވާ ނީލަން ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުޢައްސަސާއަކަށް ބޭނުންވާ

މުދަލެއް ވާނަމަ 22 މާރޗް 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ލިއުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނަމަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

13 މާރިޗު 2024
ހޯދާ