ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތި ބާޠިލު ކުރުމާއި ގުޅޭ

    މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)414/414/2024/45 (10 މާރިޗް 2024) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މި އިޢުލާނާއި އެކު ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓު އިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް, ދިރިއުޅުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ގޯތި ތަކުގެ ލިސްޓް

#

ނަން

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތް

1

މަރިޔަމް ލަތީފާ ގޯތި

މަރްޔަމް ލަޠީފާ ، ކަންމަތީގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

2

މުޙައްމަދު އާދަމް  ގޯތި

މުޙައްމަދު އާދަމް ، ބޮކިވިލާގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

3

އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ގޯތި

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު، މިރުސްމާގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

4

ޒަރީރު ފާރޫގް  ގޯތި

ޒަރީރު ފާރޫޤު، އަސްރުމާގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

5

ފަހީމް މުޙައްމަދު ގޯތި

ފަހީމް މުޙައްމަދު، ކެޔޮޅުގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

6

ޖިހާދާ އަނީސް ގޯތި

ޖިހާދާ އަނީސް، ބުލޫރީޒް/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

7

ހުސިން ދީދީ  ގޯތި

ޙުސިންދީދީ، ފެހިގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

8

މުޙައްމަދު ސަމީރު ގޯތި

މުޙައްމަދު ސަމީރު، ރެޑްހައުސް/ގއ،ކަނޑުހުޅުދޫ

9

ނާޒިމް އަލީ  ގޯތި

ނާޒިމް ޢަލީ، ތަރިވިދާގެ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

10

ސައުދުﷲ ޙަސަން ގޯތި

ސަޢުދުﷲ ޙަސަން، ރެޑްހައުސް/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

11

އަޙްމަދު ނަސީރު ގޯތި

އަޙްމަދު ނަސީރު، ސާދުނާމަންޒިލް/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

12

މަޢުސޫމް ޙަސަން ގޯތި

މަޢުސޫމް ޙަސަން، ހަނދުވަރުދޭގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

13

ޒާހިދާ އަލީ ގޯތި

ޒާހިދާ އަލީ،  ފޫހިވާގެ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

14

ނިއުޝާ ވަހީދު  ގޯތި

ނިއުޝާ ވަހީދު،  ހެޕީހާޓް/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

15

އަޙްމަދު ޒާހިރު ގޯތި

އަޙްމަދު ޒާހިރު، ފިނިހިޔާ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

16

ޢަލީ ޔާސިރު ގޯތި

އަލީ ޔާސިރު، ޖޫދާގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

17

ޝަޙްނީޒާ އަބުދުﷲ  ގޯތި

ޝަޙްނީޒާ އަބުދުﷲ، ސެމީހައުސް/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

18

ޝަގިއްޔާ ޙުސައިން ގޯތި

ޝަގިއްޔާ ޙުސައިން، ހިތްފަސޭހަގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

19

އަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ގޯތި

އަބުދުﷲ އިބްރާހިމް، ކަށިކެޔޮމާގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

20

މުޙައްމަދު ނިޝާތު ގޯތި

މުޙައްމަދު ނިޝާތު، ރީލްމަންޒިލް/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

21

އަޒްހަރު އިސްމާޢީލް ގޯތި

އަޒްހަރު އިސްމާޢީލް، ކަޅިރަވަ/ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

22

ޙަސަން ލުޠުފީ  ގޯތި

ޙަސަން ލުޠުފީ ، ހިތްފަސޭހަގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

23

ޙަސަން ޢާލިމް ގޯތި

ޙަސަން ޢާލިމް، ކަންމަތީގެ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

24

މުޙައްމަދު ނަސްރުﷲ ގޯތި

ނަސްރުﷲ ، އަންގޫރުމާގެ / ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

12 މާރިޗު 2024
ހޯދާ