ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުން.

          ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 ، 2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނުގެ އެޓޭޗްމަންޓް ގައި އެވަނީއެވެ.

10 މާރިޗު 2024
ހޯދާ