މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ހިންގާނެ ޖާގައެއް ކުއްޔަށްދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

1. ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައުލޫމާތު:

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް،  ހުޅުމާލެ ފޭސް-1 ގައި ޕިކްޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުަން ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (PRC-MPL/IULAAN/2024/24) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ މިދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއެކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

2. ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން:

  ތާރީޚް: 19 މާރިޗު 2024    ގަޑި: 14:00

  އެޑްރެސް/ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 8ވަނަ ފަންގިފިލާ 

 

3. މާރކްސް ދެވޭ ކްރައިޓީރިއާތަކާއި ދެވޭ މާރކްސް:

3.1 އެންމެ ހެޔޮ އަގަށް – %40

3.2 ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޢިމާރާތެއްނަމަ – %30

3.3 ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު – %30

10 މާރިޗު 2024
ހޯދާ