ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތްތަކާއި، ގޯތި ކުނިކަހާ، ފޮޅާ، ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

          

(IUL)TAH-B/TAH/2024/9ނަންބަރު:

                            އިޢުލާން

 

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު (IUL)TAH-B/TAH/2024/2 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ،

އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް، ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތްތަކާއި، ގޯތި ކުނިކަހާ، ފޮޅާ، ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު،

24 މާރިޗު 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް (ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީވުން: 17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުޅުވުން:   24 މާރިޗު 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު

[email protected] އަށް އީމެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 18 މާރިޗު 2024 ގެ

ކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލްކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ

އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު ބީލަމާގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

07 މާރިޗު 2024

 

 

07 މާރިޗު 2024
ހޯދާ