ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2024 ފެބްރުއަރީ މަހު ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރި ޚަރަދު ޢާންމުކުރުރުމާއި ބެހޭ

2024 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރި ޚަރަދުގެ ރިޕޯރޓްތައް ޢާންމުކުރީމެވެ. 

  މިހެންވެ މިކަންޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

05 މާރިޗު 2024
ހޯދާ