ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރުން ( ޕްރީ ސުކޫލް ޓީޗަރ - ވޭޖް)

ޕްރީ ސުކޫލް ޓީޗަރ - ވޭޖް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓްގައި

ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 2024 މާރިޗު 10ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގެ ކުރިން އެ ޝަކުވާއެއްމި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް [email protected] އަށެވެ.

 

05 މާރިޗު 2024
ހޯދާ