މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާޙުކުރެވިފައި - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް

ޢިސްލާޙުކުރެވިފައި 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ GS69/IU/2023/04 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް a[email protected] އަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 މާރިޗު 2024
ހޯދާ