ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 6  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 6 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 2 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެޓަރ މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އެޕްރީލް 2015 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 

14 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ