ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުބިން ސަރަޙައްދުގެ ވަށާ ކޯރުކޮނުން.

މިއިޢުލާނާއި އެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ދަނޑުބިން ސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެން ކޯރެއް ކޮނެދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 މާރިޗު 2024 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ