މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލުއިމާރާތުގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމަށް ބޭނުންވާ މުށި ހޯދުމާބެހޭ

މި ސްކޫލުގެ ހޯލުއިމާރާތުގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމަށް ބޭނުންވާ މުށި ހޯދުމާބެހޭ

މި ސްކޫލަށް ދެ ފޫޓު ދެ ފޫޓުގެ 820ގަނޑު މުށި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ, މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 އެޕްރީލް 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 27 އެޕްރީލް 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 14:00އަށް އަންދާސީހިސާބާއެކު މި ސްކޫލަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

13 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ