ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ (IUL)GS36/2024/003 އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6640036 އަށެވެ.

 

28 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ