ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL328-HR/328/2024/19 (21 ފެބުރުވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން "ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް)، މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ

 A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝިޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

27 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ