އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (A2 ޝީޓު) އާމްކުރުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އާންމުކުރުން.

 މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)343-FS/343/2024/18 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (A2 ޝީޓު) އާމުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި މަޤާމުގެ A2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ