ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
8 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ވިއްކައި އެތަކެތި އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 8 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ވިއްކައި، އެތަކެތި ކްލާސްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 8 މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެޓަރ މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމާއި އަދި އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އެޕްރީލް 2015 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އެޕްރީލް 2015 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 

14 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ