ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކުރީނިންގ ޝީޓް - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް)

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މިސްކިތް)

އަސާސީ މުސާރާ: -/3100

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)328-HR/328/2024/18

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚް:  21 ފެބުރުވަރީ 2024 | 13:00

 

#

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

001

-

ހަމަވޭ      

 

1

002

 

ހަމަވޭ      

 

25 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ