ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

1

ޙުސައިން ސިރާޖް

2

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

1

އަޙްމަދު ޝިފާޢު

 

25 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ