ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން (ވޭޖް ޓީޗަރ)

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/03) ނަންބަރު އިޢުލާނުން ވޭޖް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ

25 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ