މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މަޤާމުގެ ނަން: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ: 5610ރ

އިޢުލާންގެ ނަންބަރު: GS69/IU/2024/04

އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2024

 

#

ކޯޑު ނަންބަރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

AD-001

P

 

2

AD-002

P

 

3

AD-003

P

 

4

AD-004

P

 

 

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7577978 އަށެވެ.

22 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ