ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާ ނަތީއްޖާޝީޓް ޢާއްމުކުރުން (ޢަރަބި ޓީޗަރ)

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2024/04) ނަންބަރު އިޢުލާނުން ޢަރަބި ޓީޗަރަކު  ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ނޮވެންބަރ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ

22 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ