މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ GS69/IU/2024/02 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް a[email protected] އަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

20 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ