ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ރުއްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް

                މިކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި މިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރުއްތަށް ހުރި ތަންތަން 29 ފެބްރުއަރީ 2024 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

#

ނަމާއި އެޑްރެސް

#

ނަމާއި އެޑްރެސް

1

ހުސައިންދީދީ، ފީރޯޒުގެ

17

އަހުމަދު މުހައްމަދު، ބްލޫސްޓަރ

2

އަލީ އަހުމަދު، ތަޑިރަންމާގެ

18

ފާރޫގު ހުސައިން، އަސްރުމާގެ

3

އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިސްމާއީލް، ނޫވިލާގެ

19

އަބްދުﷲ، ރާގޮޅާގެ

4

ހަސަން އިސްމާއީލް، ފުނަމާގެ

20

ހުސައިން ތައްޚާނު، އަތަމާގެ

5

ތުއްތު، ކަންމަތީގެ

21

ހަސަން ތައްޚާނު، އަތިރިމަތީގެ

6

ސަކީނާ، އަންގޫރުމާގެ

22

އަދަމްފުތު، އުޑުވިލާގެ

7

އަޒީޒާ އަލީ، ފީރޯޒުގެ

23

އަބްދުﷲ ދީދީ، ދޮންބަގީޗާގެ

8

މުނީރާ، ހީނާމާގެ

24

ދޮންމުހައްމަދު، ދޮންބަގީޗާގެ

9

އިސްމާއީލް، ހިލިހިލާގެ

25

ހުސަންދީދީ، ރިހިވެލި

10

އަބްދުﷲ، ބުޗާގެ

26

ފާތިމަތުދީދީ، ޕާކީޒާ

11

ހުސައިން ކަލޯ، ބަހާރުގެ

27

އަހުމަދު، ދުބުރިމާގެ

12

ހުސައިން ދީދީ، ފޫޅުމާގެ

28

ދޮންމަނިކު، ހުވަދުމާގެ

13

އަލިފުތު، ކެދޮޅުމާގެ

29

މަރްޔަމް، ބޮކިވިލާގެ

14

ހަސަން މަނިކު، ޖަވާހިރުވާދީ

30

މުހައްމަދު ޝާކިރު، ފެންފިޔާޒުގެ

15

އިބްރާހީމް، ކަށިކެޔޮމާގެ

31

މުހައްމަދު ހުސައިން، އަލަދަނޑިގެ

16

ދޮންމަނިކު، ދިލާސާގެ

32

ހުސައިންފުތު، ޖަނަވަރީގެ

20 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ