ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

                                                

   ނަންބަރު: (IUL)GS36/N/2024/001

 

 

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 24 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 14:00ގައި ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގައެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ކޯޑު

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަންކިޔުމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

GS36/N/001

މޭޒު (ކޮމްޕިއުޓަރ)

70.00ރ

18

70.00ރ

10.00ރ

GS36/N/002

ގޮނޑި

10.00ރ

61

10.00ރ

GS36/N/003

ގޮނޑި (ޕްރައިމަރީ)

10.00ރ

2

10.00ރ

GS36/N/004

ޑެސްކު

75.00ރ

6

75.00ރ

10.00ރ

GS36/N/005

އޮފީސް ގޮނޑި (ލޯބެކް)

65.00ރ

2

65.00ރ

10.00ރ

GS36/N/006

ކީ ބޯޑު

30.00ރ

1

30.00ރ

5.00ރ

GS36/N/007

މައުސް

15.00ރ

1

15.00ރ

5.00ރ

GS36/N/008

ފެކްސް މެޝިން

90.00ރ

1

90.00ރ

15.00ރ

GS36/N/009

ލޭންޑް ފޯން

25.00ރ

3

25.00ރ

5.00ރ

GS36/N/010

އޭ.ސީ

1359.00ރ

6

1359.00ރ

50.00ރ

GS36/N/011

ލެމިނޭޓަރ

80.00ރ

1

80.00ރ

10.00ރ

GS36/N/012

ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް

100.00ރ

1

100.00ރ

40.00ރ

GS36/N/013

އަލަމާރި

100.00ރ

1

100.00ރ

40.00ރ

GS36/N/014

މެގަ ފޯން

80.00ރ

1

80.00ރ

10.00ރ

GS36/N/015

މޮނީޓަރ

160.00ރ

1

160.00ރ

50.00ރ

GS36/N/016

ކަބަޑު (ފައިލިންގ ކެބިނެޓް)

200.00ރ

1

200.00ރ

50.00ރ

GS36/N/017

ގްލޯބް

25.00ރ

1

25.00ރ

5.00ރ

GS36/N/018

ޑޮކިއުމަންޓް ފީޑަރ

1049.00ރ

1

1049.00ރ

50.00ރ

GS36/N/019

އެނދު

100.00ރ

2

100.00ރ

40.00ރ

GS36/N/020

ޕްރިންޓަރ

320.00ރ

1

320.00ރ

50.00ރ

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

 

1. ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓު) ބެހުމަށްފަހު، ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން ނަންބަރެއް ދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން ނަންބަރު ފެންނާނެހެން، ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނާނެއެވެ.

2. ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދުވެގެން 3 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް، 2 ނުވަތަ 1 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

3. ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ. ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެއަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، އިތުރު އަގެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.

4. ނީލަން ނިމުނުގޮތް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނުކޮށް، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް، "ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

5. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު، ނީލަން ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެ އަގު ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

19 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ