މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS115/2024/03  އާއި ގުޅިގެން  ޕްރިންޓަރުގެ މަޤާމަށް އެދި

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން

ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

ގުޅުއްވާނީ 6560574 އަށެވެ.

18 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ