ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

       މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަލަށް ހަދަންޖެހޭ މަގެއް ހެދުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ތަކުގެ ތެރެއިން 3 ގޯތިންވެސް ބައެއް އުނިކުރަން ޖެހިފައިވައިވާތީވެ، މިކަމާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޯޓްގައި ވަކާލާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ދެވޭ މަޢުލޫމާތު

  1. މަގުހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން.
  2. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން
  3. މި ނޫންވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދިނުން.
  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.
  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މިކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

 

1

މަސައްކަތުގެ އަގު

90%

2

ތަޖުރިބާ

10%

 

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން / ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުން

މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިތުރުމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 6820020 ، 9992073

އީމެއިލް:[email protected]

14 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ