މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޫރުމިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮއްދިނުމާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 19 ފެބުރުވަރީ 2024 12:38 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


             ނޫރު މިސްކިތުގެ އުތުރުފަރާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފެންޑާބައިގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމާއި، ސީލިންގު ކުރުމާއި އަދި މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަސްކެނީގެ ސީލިންގުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައިގެ ސީލިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 21 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން " އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް " ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

 

            މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

            04 ޝަޢުބާން  1445

            14 ފެބުރުއަރީ 2024

14 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ