ކިހާދޫ ސްކޫލް، ބ. ކިހާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ޓީޗަރ (ބީޓެކް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރުން

 

24 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GS-131/IUL/2024/001 އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ބީޓެކް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2024

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ