ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

 އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ  މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ DS-HR/IUL/2023/21 :  އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް

އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3031088   މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ 2024

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ