މަންދޫ ސްކޫލް، އދ. މަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި މަގާމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 18 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ  އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން މިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ  7949320 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                               13 ފެބްރުއަރީ 2024
13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ