ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާއްމުކުރުން - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އެމްއެސް 2) ނ. މަގޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަންބަރު: D11-HC/IUL/2024/01 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން، ނ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އެމްއެސް 2) މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ވީމާ މިޝީޓުގައިވާ މައުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 15 ފެބްރަވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީ މެއިލް އެޑްރެސް:  [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން ނުވަތަ 6568067 ފޯނާ ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ