ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ޖެނުއަރީ 2024

          މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މި އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްއާއިގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ