ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން. ( ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް )

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)248-CAA/248/2024/11 (15 ޖަނަވަރީ 2024) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ- މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ