މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދުން

                                      އިޢުލާން

           ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދުން

ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އެހެންކަމުން ވޮލެންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ( ކައުސިލިން ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ) ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިންކް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3014407 ،3014408، 3014409 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އަދި އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

ލިންކު:

https://forms.gle/GMZ7KyzNSL1RbAUK6

 

12 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ