މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( ޕްރިންޓަރ )

ޕްރިންޓަރުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމު

ކުރީމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތައި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި

ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަން މިއިދާރާ އާއި ހިއްސާ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މެއިލް: [email protected]

ފޯން ނަންބަރ 6560574

11 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ