ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިސުން ހޯދުން

އިޢުލާން

 

ވާރިސުން ހޯދުން:

 

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ވާރިސަކު ވާނަމަ، 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމަކުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  • ގއ.ކޮނޑޭ / ފިނިހިޔާގެ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލް ޢަނީ ޢަލީ.
11 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ