މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް2) – A2 ޝީޓް

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރުIUL)492-HR/492/2024/11) ( 28 ޖަނަވަރީ 2024 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

A2 ޝީޓް އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އެވެ.

10 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ