ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެސަން އޮންނާނީ 19 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލް އެސް.އެމް.ޓީ ރޫމްގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 26 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލް އެސް.އެމް.ޓީ ރޫމްގަ ގައެވެ.

    މިކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެންނެތްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

08 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ