ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ އާއި ޕްލާކް ހޯދާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ

ވާ ޓްރޮފީ އާއި ޕްލާކް ހޯދާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ


 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1-  ކަލާފާނުސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ އާއި ޕްލާކް ހާދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

2-  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 07 ފެބުރުއަރީ  2024 ވާ ބުދަ އިން  11 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތިރިގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3-  ލިންކް:  https://forms.gle/Y1eJwwdqbSLDHPWy7

4-  މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވޭ މައުލޫމާތު ދިނުން  12 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

5-  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  18 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ގައެވެ.

6-  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  3328991

އީ-މެއިލް: [email protected]

07 ފެބުރުއަރީ 2024

07 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ