ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:              ދިވެހި ޓީޗަރ    

އަސާސީ މުސާރަ:            12409 - 9214 ރުފިޔާ (އިއުލާނުގައި ތަފްޞީލް ހިމެނިފައި)

އިޢުލާނު ނަންބަރު:           KS-R/IUL/2024/07

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:     04 ފެބުރުއަރީ 2024                  ގަޑި:  13:00

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/DHIV/2024/07-01

29

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ 2024

06 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ